Historie symbolů ošetřování

Symboly údržby vznikly v závěru 50 let minulého století po několika mezinárodních Sympoziích pro značení údržby textilních výrobků. Impulsem pro vznik těchto malých obrázků byl zejména obrovský rozvoj v oblasti chemických vláken a s tím pak spojená údržba. Zhruba do poloviny padesátých let se totiž běžně používala zejména přírodní vlákna. Údržba tehdy byla podstatně jednodušší, k praní v pračkách byly využívány zejména dva programy – na 95°C pro vyvářku a 60°C pro barevné prádlo. K ostatním výrobkům byla podávána zpravidla doplňková informace a výrobky byly prány v ruce.
Právě s velmi dynamickým vývojem chemických vláken pak přišla potřeba informovat spotřebitele o správné údržbě s cílem zamezit trvalému poškození výrobku. A na již zmíněných několika sympoziích dala tato potřeba vzniku symbolů.
Symboly byly pouze 4 a měly zcela jiný vzhled, než v současnosti:

V roce 1963 byla založena mezinárodní asociace GINETEX, která tyto symboly zaregistrovala jako mezinárodní ochrannou známku pod číslem 211 247. Od té doby GINETEX definuje a šíří systém označování symboly ošetřování a koordinuje technický základ na mezinárodní úrovni. Práva užívat ochranné známky symbolů ošetřování jsou dána výhradně národním výborům GINETEX v jednotlivých zemích. Členské země jsou v GINETEXu zastoupeny tzv. národními výbory, v současnosti z 19 zemí světa – Rakouska, Belgie, Brazílie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Nizozemí, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švýcarska, Tunisu, Turecka a Velké Británie.

V průběhu let docházelo k řadě změn, které se podepsaly na designu symbolů údržby, pod vlivem amerického trhu přibyl symbol pro sušení v bubnové sušičce. Také byl vypracován velmi přesný a komplexní systém správného značení textilních výrobků symboly údržby, který je distribuován jako Technická příručka pro značení symboly údržby v členských zemích GINETEXu. GINETEX umožnil vznik mezinárodní normy ISO 3758 – Textilie – Symboly pro ošetřování, kde jsou symboly, jejich princip a filozofie důkladně popsány a umožňují obeznámení se celé odborné veřejnosti.

Jedna z předchozích verzí tvarů a řazení symbolů:

V současné době je vzhled a pořadí symbolů užívaných pro značení následující:
Jedná se o symboly, které jsou v České republice chráněny Ochrannou známkou č. 849 319.
V České republice je správcem ochranné známky symbolů údržby SOTEX GINETEX CZ. Prakticky to znamená, že informuje obchodníky i výrobce o změnách v označování symboly, vydává plakáty a letáky vysvětlující co symboly znamenají a vydává Technickou příručku. Zároveň se pravidelně účastní mezinárodních jednání GINETEX, kde jsou projednávány mezinárodní aspekty a další rozvoj označování symboly.
V roce 2018 slavil GINETEX 55 let své existence.
SOTEX GINETEX CZ byl založen v České republice v roce 1992 oborovými organizacemi (asociacemi ATOK, APaČ a výrobci detergentů a praček).

Další informace o našem spolku naleznete na www.sotex.cz.